POMOC ŻYWNOŚCIOWA

INFORMACJA DLA OSÓB DOTYCHCZAS NIEKORZYSTAJĄCYCH

Z PROGRAMU

Zgodnie z nowymi wytycznymi POPŻ umieszczonymi na stronie MRPiPS  zmieniło się kryterium dochodowe. Od dnia 01.01.2017  Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, TJ. 1268 PLN DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ I 1028 PLN DLA OSOBY W RODZINIE.

W związku z powyższym osoby uprawnione prosimy o odbiór skierowań w GOPS Czarna Dąbrówka-najkorzystniej do 26 stycznia 2017.