Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie pozyskał środki finansowe na realizację projektu „RPO Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie zaprasza osoby bezrobotne powyżej 30. roku życia do udziału w nowym projekcie. Udział w tym przedsięwzięciu to szansa na zmianę życia zawodowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce – Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, iż od 01.09.2016 r. można pobrać w tutejszym ośrodku WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO.

W związku z podpisaną umową z Bankiem Żywności w Słupsku zapraszamy wszystkich spełniających poniższe kryteria dochodowe do udziału w Podprogramie 2016 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce informuje, że po 15 sierpnia 2017r.  będzie możliwość odbioru druku wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów rozpoczynających naukę w nowym roku szkolnym 2017/2018.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce przypomina osobom, które nie złożyły jeszcze wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+, że w dniu 1 lipca upływa termin składania wniosków z możliwością wyrównania świadczenia wychowawczego od miesiąca kwietnia.