Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce jest: Gmina Czarna Dąbrówka. Dane kontaktowe: ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, telefon: +48 59 821-26-43, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marcin Jastrzębski. Dane kontaktowe: tel. 535-320-540, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Przetwarzanie odbywa się w następujących celach:

a) realizacji zadań statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- kierowanie do domów pomocy społecznej i ośrodków opiekuńczych osób potrzebujących pomocy,

- przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych,

- przyznawaniu pomocy rzeczowej,

- przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków i pożyczek oraz pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,

- udzielanie schronienia, posiłków, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

- świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,

- pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze na zasadach przewidzianych dla emerytów
i rencistów,

- udzielanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

b) zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (w tym prowadzenia rekrutacji),
c) realizacji umów (w tym świadczenia usług),
d) prowadzenia zamówień publicznych,

e) realizacji praktyk i staży,

f) wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, dokonywania rozliczeń finansowych,

g) zapewnienia bezpieczeństwa (monitorowanie),

h) przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami danych osobowych mogą być:

  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty oraz osoby fizyczne, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce przetwarzają dane osobowe.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego były przetwarzane oraz zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.\
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
 • a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 • c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • e) prawo do przenoszenia danych;
 • f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, zainteresowanemu przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 3. Podanie przez danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 4. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.