Od 1 grudnia 2019r. w Gminie Czarna Dąbrówka realizowany będzie Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Program zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, dedykowaną osobom niepełnosprawnym o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.

Cele programu:

- wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych

-możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

-ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w :

-załatwianiu spraw urzędowych

-nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami

-korzystaniu z dóbr kultury

- zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji

-wyjściu, powrocie na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne

-wspieraniu w życiu codziennym

Usługi asystenta będą realizowane przez GOPS w Czarnej Dąbrówce w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem- wg. zgłaszanych potrzeb.

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze!!

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Czarnej Dąbrówce w godz. od 8.00 do 15.00. Telefon do kontaktu: 59 82 12 660.