Gmina Czarna Dąbrówka/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce ogłasza otwarty konkurs na nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu realizowanego w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa Integracja, działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.

Konkurs na nabór partnera prowadzony jest zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).

Nabór partnera do projektu odbywa się w drodze otwartego konkursu w terminie od 05.02.2020 r. roku do 28.02.2020 roku do godz. 10:00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach działania 6.2. Usługi Społeczne" osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka. Urząd czynny w dni robocze od 7.00-15.00 (poniedziałek 8.00-16:00). Decyduje data wpływu oferty do urzędu tj. do 28.02.2020 roku do godz. 10:00.

Zasady naboru i oceny ofert określa Regulamin Konkursu stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Czarna Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załącznik:

  1. Regulamin konkursu
  2. Formularz oferty

-