Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Czarnej Dąbrówce

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska opiekunki środowiskowej.

 Nabór ogłoszony w ramach realizacji projektu projekcie „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Czarna Dąbrówka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych RPO WP 2014-2020

Liczba wolnych miejsc pracy: 4

I. Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: opiekunka środowiskowa.
 2. Miejsce wykonywania pracy: teren gminy Czarna Dąbrówka.
 3. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na podstawie ustawy Kodeks pracy.
 4. Wymiar etatu: 1 etat.
 5. Okres zatrudnienia: planowane od 01.03.2021r. do 30.11 2022 r.

 

II. Wymagania:

 1. Wykształcenie: dyplom w zawodzie lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego szkolenia/kursu zawodowego w zawodzie.
 2. Posiadanie doświadczenia w opiece nad osobą ciężko chorą, niepełnosprawną lub obłożnie chorą.
 3. Obywatelstwo polskie
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 5. Korzystanie z pełni praw publicznych.

Uwaga! W przypadku zgłoszenia się osób nie posiadających wymaganego wykształcenia, przy jednoczesnym braku zakładanej ilości aplikacji osób z wymaganym wykształceniem, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce zorganizuje kurs kwalifikacyjny w zawodzie opiekunki środowiskowej. Zatrudnienie uzależnione zostanie od pozytywnego zaliczenia kursu.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 1. Łatwość w nawiązywaniu kontaktu, cierpliwość i empatia.
 2. Komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność.
 3. Nienaganna postawa moralna.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
 5. Wysoka kultura osobista.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wykonywanie czynności gospodarczych i pielęgnacyjnych.
 2. Opiekunka nad chorymi w domu podejmuje pracę u chorych na podstawie wydanej decyzji określającej ilość godzin opieki i jej zakres..
 3. W toku codziennego kontaktu z chorymi, opiekunka nad chorym w domu dba o jego stan zdrowia i zaspokojenie podstawowych potrzeb, o zaistniałych zmianach w sytuacji zdrowotnej –bytowej powiadamia Kierownika Ośrodka.
 4. Opiekunka nad chorym w domu zobowiązana jest do wykonywania w domach chorych następujących czynności :
 5. pielęgnacyjnych;
 6. gospodarczych;
 7. opiekuńczych;
 8. załatwiania innych spraw chorych na polecenie Kierownika Ośrodka.

 

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie (kserokopie świadectw, dyplomów).

 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.
 2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Składając dokumenty aplikacyjne wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z informacją załączoną do niniejszego ogłoszenia.

Dokumenty kandydata wybranego w wyniku przeprowadzonego naboru i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 23.02.2021r. o godz. 1500.
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5; 77-116 Czarna Dąbrówka lub drogą pocztową na w/w adres. W przypadku wysłania dokumentów listem poleconym, o złożeniu w określonym terminie decyduje data wpływu do siedziby Ośrodka. Kopertę należy opisać: „Nabór kandydatów na wolne stanowisko opiekunka środowiskowa”.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Złożonych ofert nie zwracamy.

 1. Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o jej terminie telefonicznie.
 2. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej gminy Czarna Dąbrówka i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce

Ewa Dulewicz

Czarna Dąbrówka 17.02.2021r.

Załącznik: