Od 1 lipca 2021 r. procedurą dotyczącą świadczenia "Dobry start" zajmować się będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak do tej pory – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

18 czerwca 2021 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start", które wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r.  (Dz. U. 2021, poz. 1092) Zgodnie z § 8 tego rozporządzenia postępowanie w sprawie świadczenia "Dobry start" prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przepisy po raz pierwszy zostaną zastosowane do wniosków o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022, składanych od dnia 1 lipca 2021 r. (§ 34 ust 1. Rozporządzenia).

Zmiana przepisów oznacza, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 nie będą przyjmowane i rozpatrywane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce.

Więcej informacji o tym, jak przebiegać będzie procedura składania wniosków do ZUS uzyskają Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Link poniżej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Akty prawne:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2019 r. poz. 1343).

Art.187a ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r. poz.821 oraz z 2021r. poz.159 i 1006).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092).