Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce informuje, że w terminie od 1 września 2021r. do 15 września 2021r. przyjmowane będą  wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022. Dzień 15 września jest terminem ostatecznym.

Wnioski dostępne są w GOPS Czarna Dąbrówka oraz na stronie internetowej tutejszego ośrodka pomocy.

We wniosku należy zawrzeć wszystkie dochody netto rodziny ucznia za miesiąc sierpień 2021r.( w tym także zasiłki rodzinne wraz z dodatkami)  oraz dołączyć zaświadczenie o dochodach za miesiąc sierpień; jeżeli dotyczy to również oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego oraz o innych dochodach nieopodatkowanych.

Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje wówczas, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 528 zł.

Warunkiem przyjęcia wniosku przez pracownika GOPS jest jego kompletność- niezbędna jest pieczątka ze szkoły potwierdzająca status ucznia oraz potwierdzenie przez ewidencję ludności zamieszkania na terenie gminy Czarna Dąbrówka.

Załączniki: