Powiat Bytowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie w partnerstwie ze stowarzyszeniem „Błękitna Wróżka”, Gminą Miastko, Gminą Czarna Dąbrówka oraz Gminą Tuchomie realizuje w okresie od 01.12.2020 do 30.04.2023 projekt pn.”Razem w drodze do przyszłości II” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W związku z tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce prowadzi rekrutację do projektu.

Cel główny projektu zakłada poprawę funkcjonowania i jakości życia 70 osób przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, doskonalenie kompetencji 30 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą poprzez wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz wsparcie 74 rodzin (107 osób dorosłych i 103 dzieci) przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Bytowskiego.

W ramach wsparcia oferujemy:

 • szkolenia doskonalące kompetencje wychowawcze,
 • doradztwo zawodowe,
 • superwizję,
 • szkołę dla rodziców,
 • wyjazd eukacyjno-integracyjny/ spotkanie integracyjne,
 • organizowanie czasu wolnego dla rodzin,
 • indywidualne poradnictwo specjalistyczne,
 • obóz terapeutyczno-sportowy,
 • zajęcia wspomagające rozwój,
 • Punkt Poradni Rodzinnej (psycholog, mediator, prawnik).

Działania towarzyszące:

 • refundacja kosztów dojazdu na zajęcia,
 • refundacja kosztów opieki nad osobą zależną,
 • zatrudnienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych dla rodzin zastępczych.

 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA

GOPS w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, tel. 59 821 26 60

Rekrutacja do projektu trwa do 30.04.2022r.