Zgodnie z Uchwałą nr 264 Rady Ministrów z dnia 28.12.2022r. podwyższa się kryterium dochodowe w programie „Posiłek w szkole i w domu” do 200% kryterium dochodowego pomocy społecznej.

Po wdrożeniu zmian pomoc otrzymają osoby, których dochód nie przekracza:

  • 1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 1200 zł – dla osoby w rodzinie.

Powyższe zmiany umożliwiają „…szerszy dostęp i wsparcie większej grupy osób wymagających pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych”.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą korzystać:

  • osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w szczególności osoby starsze, chorzy i niepełnosprawni);
  • uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
  • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej.