Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce przygotowuje się do Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych, które odbędzie się w godzinach popołudniowych i nocnych z 28 na 29 lutego 2024 r. w miejscach mieszkalnych i niemieszkalnych. Badanie zostało zlecone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Mieszkańcy Gminy Czarna Dąbrówka, którzy posiadają informacje o osobach bezdomnych bądź miejscach ich przebywania proszeni są o kontakt telefoniczny z koordynatorem indywidulanych usług społecznych pod numerem telefonu (59)8212660.