Punkt  prowadzi specjalistyczne porady dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w związku z: przemocą domową w rodzinie, uzależnieniem własnym lub członka rodziny, bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz zdarzeniami losowymi i sytuacjami kryzysowymi.

Głównym zadaniem Punktu jest nawiązanie kontaktu pomocowego z osobą, rodziną dotkniętą kryzysem i opracowanie planu wyjścia z trudnej sytuacji życiowej.

W punkcie mieszkańcom gminy Czarna Dąbrówka w ramach dyżurów bezpłatnych porad udzielają specjaliści pracy socjalnej, instruktor uzależnień, psycholog i radca prawna.

  • Dyżur specjalisty pracy socjalnej: w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 16:00;
  • Dyżur instruktora uzależnień: 2 razy w miesiącu, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem indywidualnych planów usług społecznych, tel. (59)8212660;
  • Dyżur psychologa i radcy prawnego: w ramach potrzeb, po wcześniejszym ustaleniu z koordynatorem indywidualnych planów usług społecznych, tel. (59)8212660.

 

Zachęcamy do korzystania ze wsparcia specjalistów oraz przekazywania informacji o działalności Punktu wszystkim osobom mogącym takiego wsparcia potrzebować.

Nie bądźmy obojętni!

Dodatkowych informacji dotyczących działalności Punktu udziela Centrum Usług Społecznych w Czarnej Dąbrówce z siedzibą przy ul. Gdańskiej 5, tel. (59)8212660.