Punkt kontaktowy Inspektor ochrony danych Piotr Piątak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na podstawie art. 13 ust.1 i ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce. ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia:

- Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.

-Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r.

- Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia  7 września 2007r.

- Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r.

- Ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r.

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

- Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016r.

- Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.

- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.

 1. Przetwarzanie odbywa się w następujących celach:

- prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych w zakresie realizacji w/w ustaw

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w punkcie 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty oraz osoby fizyczne, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce przetwarzają dane osobowe.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego były przetwarzane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w GOPS

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

8. Podanie przez danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane oraz przekazywane do państw trzecich.