Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdy wtorek w godzinach od 1500  do 1600 w siedzibie ośrodka - pokój Nr 2.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą  poczty i poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.