Zasiłek Rodzinny

 

Dokumenty niezbędne dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne

 1. zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach za 2013r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny;
 1. PIT 11 za 2013., PIT 36, PIT 28, PIT40a;
 2. Uzyskanie /utrata dochodu - dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną  kwotę utraconego dochodu, to samo dotyczy uzyskania dochodu oraz wysokości uzyskanego dochodu i liczbę miesięcy przez który był osiągany;
 1. umowa o pracę/ świadectwo pracy;
 2. zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym;
 3. zaświadczenie o wysokości zasiłku macierzyńskiego w przypadku pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, przysługujących  po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 1. uzyskanie zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, renty ;
 2. zaświadczenie o wysokości opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2013r. ( z Zakładu Pracy lub ZUS , KRUS);
 3. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych w  przypadku pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych / bądź utraty dochodu - decyzja;
 4. akt urodzenia (1 –wszy raz);
 5. dowody osobiste;
 6. odnośnie urlopu wychowawczego;
 7. Zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym ( od kiedy do kiedy i na jakie dziecko), zaświadczenie, że osoba znajdowała się w sześciomiesięcznym stosunku pracy przed uzyskaniem prawa do wychowawczego;
 8. Zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych;
 9. Zaświadczenie od lekarza o pozostawaniu pod kontrolą lekarską od 10 tygodnia ciąży - becikowe.

 

Druki do pobrania

 1. Karta Dużej Rodziny--część I
 2. Karta Dużej Rodziny-część II
 3. Wniosek o ustalenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 4. Wniosek o zasiłek rodzinny
 5. Oświadczenie do zasiłku rodzinnego
 6. Wniosek o becikowe
 7. Wniosek o Fundusz Alimentacyjny
 8. Oświadczenie do Funduszu Alimentacyjnego
 9. Wniosek o 500+
 10. Wniosek Dobry Start
 11. Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy
 12. Wniosek świadczenie pielęgnacyjne
 13. Wniosek o świadczenie rodzicielskie
 14. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny
 15. Wzór wypełnienia wniosku o zasiłek rodzinny-1
 16. Wzór wypełnienia wniosku o zasiłek rodzinny-2
 17. Zaświadczenie o wynagrodzeniu
 18. Zaświadczenie wydane dla potrzeb świadczeń rodzinnych
 19. Wniosek o udostępnianie danych

-