Od 2011 r. przy GOPS w Czarnej Dąbrówce działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny  powołany do pracy z przemocą w rodzinie. Zespół ten tworzą specjaliści z wielu dziedzin m. in. oświaty, pomocy społecznej, służby zdrowia, sądu rodzinnego i karnego oraz policji.

            Praca z rodziną dotkniętą przemocą rozpoczyna się od momentu założenia Niebieskiej Karty, która uruchamia całą procedurę pomocy. Do założenia Niebieskiej Karty upoważniona jest :  policja, pomoc społeczna, oświata, służba zdrowia oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

            Zespół ściśle współpracuje z Punktem Konsultacyjnym mieszczącym się w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Czarnej Dąbrówce, gdzie zarówno ofiary i sprawcy przemocy mogą uzyskać wsparcie psychologiczne ( czynny w środy od 16.00 - 18.00 ).

            Do każdej ze spraw powoływana jest Grupa Robocza ( 3 osoby spośród Zespołu Interdyscyplinarnego ), które wspólnie ze sprawcą i ofiarą przemocy wypracowują plan wyjścia z kryzysowej sytuacji a następnie monitoruje jego realizację.  Jeżeli w ramach tych działań uda się uzyskać pozytywną zmianę to procedura jest zamykana, a w przeciwnym wypadku kierowana na drogę sądową.

 

 

 

                                                           Przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

                                                                                                           mgr Ewa Dulewicz