ZADANIA ZESPOŁU  INTERDYSCYPLINARNEGO

 

Założenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w Gminie Czarna Dąbrówka:

 

 • Najważniejsze jest bezpieczeństwo ofiary.
 • Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca przemocy, bez względu na to, co zrobiła ofiara.
 • Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka.
 • Nie ma żadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy domowej.
 • Podstawowym zadaniem jest zatrzymanie przemocy, bez tego pomoc jest nieskuteczna.
 • Ofiara przemocy w rodzinie cierpi na skutek wielokrotnego urazu.
 • Zrozumiałe i dopuszczalne są wahania i niekonsekwencje w zachowaniu i decyzjach ofiary, bowiem jest to jeden z objawów doznanego urazu i często przejaw tkwienia w mechanizmie przemocy.

 

Do zadań  Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie należy :

 • kierowanie i koordynowanie prac Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • przyjmowanie wszystkich wniosków dotyczących przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy.
 • tworzenie własnych dokumentów potwierdzających występowanie przemocy domowej, takich jak: notatki służbowe wynikające z obserwacji, rozmów z różnymi osobami, protokołów z rozmów z ofiarami przemocy domowej i członkami ich rodzin,
 • prowadzenie rozmów z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie – zgodnie z zapisami uruchamiania procedury Niebieskiej Karty.
 • występowanie z wnioskami do Prokuratury o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie o znęcanie się nad rodziną,
 • występowanie do Posterunku Policji w Czarnej Dąbrówce z wnioskiem o podjęcie działań interwencyjnych przez dzielnicowego lub o podjęcie innych działań prewencyjnych, w sprawach, gdzie ujawniono zagrożenie przemocą w rodzinie,
 • odwoływanie się od decyzji prokuratora, jeżeli zapadła decyzja o umorzeniu postępowania, a odwołanie jest zasadne.
 • motywowanie i kierowanie sprawców przemocy do wzięcia udziału w kompleksowym programie korekcyjnym dla sprawców przemocy domowej,
 • monitorowanie prowadzonych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • prowadzenie całości dokumentacji w sprawach przemocy domowej,