DZIAŁANIA ZREALIZOWANE
W KONTRAKTACH SOCJALNYCH W 2008r.Kontraktami socjalnymi objętych zostało 15 osób w wieku aktywności
zawodowej, korzystających ze świadczeń społecznych, zagrożonych
wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo.

W ramach kontraktów socjalnych klienci po rozeznaniu indywidualnych potrzeb, nieodpłatnie uczestniczyli w:

  • reintegracji zawodowo-społecznej poprzez wykonywanie prac społecznie użytecznych;
  • specjalistycznym poradnictwie psychologicznym i rodzinnym;
  • Treningu Aktywizacji Zawodowej z Treningiem Komunikacji Interpersonalnej; 


2 osoby bezrobotne zostały objęte pomocą w formie zastosowania metody Konferencji Grupy Rodzinnej. Metoda polegała na uruchomieniu zasobów
rodzinnych, środowiskowych w celu zaplanowania i realizacji programu naprawczego dla zagrożonej rodziny;.

  • szkoleniu "Elementy wizażu i stylizacji”;
  • szkoleniu „Obsługa komputera z obsługą kas fiskalnych”;
  • szkoleniu „Indywidualne doradztwo zawodowe i droga rozwoju zawodowego”.
  • terapii leczenia uzależnień od alkoholu;


Trening Aktywizacji Zawodowej
z Treningiem Komunikacji Interpersonalnej

 

Szkolenie „Elementy wizażu i stylizacji”

 

Szkolenie „Obsługa komputera z obsługą kas fiskalnych”