DZIAŁANIA ZREALIZOWANE
W KONTRAKTACH SOCJALNYCH W 2009r.Kontraktami socjalnymi objętych zostało 20 osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń społecznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i zatrudnione.

W ramach kontraktów socjalnych klienci po rozeznaniu indywidualnych potrzeb, nieodpłatnie uczestniczyli w:


kursie „ABC przedsiębiorczości”;
kursie prawa jazdy kategorii B;
kursach zawodowych w wybranym przez siebie kierunku: pielęgnacja ogrodów, opiekunka dziecięca;
Treningu Aktywizacji Zawodowej;
Treningu Komunikacji Interpersonalnej;
poradnictwie i wsparciu grupowym w zakresie podniesienia kompetencji życiowych.
Poza tym:
osoby uzależnione od alkoholu uczestniczyły w psychoterapii w zakładzie lecznictwa
odwykowego;
w ramach wolontariatu wspierane były działania samopomocowe ruchu trzeźwościowego;
dla rodziny niewydolnej wychowawczo zorganizowane i sfinansowane były usługi
wspierające i aktywizujące poprzez zatrudnienie asystenta rodziny;
dla dzieci z jednej rodziny marginalnej zorganizowane były wyrównawcze zajęcia edukacyjne;
dzieci z jednej rodziny marginalnej uczestniczyły w świetlicy działającej na podstawie przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.