DZIAŁANIA ZREALIZOWANE
W KONTRAKTACH SOCJALNYCH W 2010r.

Kontraktami socjalnymi objętych zostało 20 osób w wieku aktywności
zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osoby
bezrobotne, nieaktywne zawodowo.

W ramach kontraktów socjalnych klienci po rozeznaniu indywidualnych potrzeb
rozpoczęli realizację indywidualnych kontraktów socjalnych w ramach których :- 10 osób wykonywało prace społecznie użyteczne pracując w świetlicach, szkołach lub przy usługach opiekuńczych ;
- 12 osób ukończyło 56 godzinny Trening Aktywizacji Zawodowej ucząc się jak poruszać się po rynku pracy ;
- 14 osób ukończyło 24 godzinny Treningiem Komunikacji Interpersonalnej ucząc się jak skutecznie komunikować się z drugim człowiekiem ;
- Dwie rodziny korzystały ze wsparcia asystenta rodzinnego dokonując zmian w rodzinie i w domu;
- 10 osób uczestniczyło w szkoleniu "Elementy wizażu i stylizacji” wskazujący jak podkreślić swoje zalety ;
- 6 osób korzystało z indywidualnego doradztwa zawodowego ;
- 2 osoby ukończyły 8 tygodniową terapię leczenia uzależnień od alkoholu;
- 13 osoby uczestniczyło w warsztatach dla rodziców podnosząc swoje  kompetencje rodzicielskie
 - 6 osób ukończyło kursi prawa jazdy kategorii B zwiększając swoje szanse na rynku pracy;
- jedna osoba w ramach wolontariatu wspierała działania samopomocowe ruchu trzeźwościowego;
- dzieci z dwóch rodzin korzystały z wyrównawczych zajęć edukacyjnych .
- jedna osoba ukończyła Program Rozwoju Osobistego w Warszawie przygotowując się do roli terapeuty uzależnień;
- Jedna osoba ukończyła warsztaty rękodzieła oraz warsztaty w zakresie przygotowania oferty animacyjno turystycznej.


Uczestnicy szkoleń korzystali z cateringu, otrzymywali zwrot kosztów dojazdów na szkolenia.

Osobom opiekującym się dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną na czas uczestnictwa w szkoleniach zostały zrefundowane poniesione koszty opieki