DZIAŁANIA KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE
W KONTRAKTACH SOCJALNYCH W 2011r.Kontraktami socjalnymi objętych zostanie 15 osób w wieku aktywności zawodowej,
Korzystających ze świadczeń społecznych, zagrożonych wykluczeniem
społecznym w tym osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo i zatrudnione.

W ramach kontraktów socjalnych klienci po rozeznaniu indywidualnych
potrzeb, nieodpłatnie będą uczestniczyli w:

  • Treningu Aktywizacji Zawodowej;
  • Treningu Komunikacji Interpersonalnej;
  • Kursie komputerowym;
  • Kursie prawa jazdy kategorii B;
  • indywidualnym doradztwie zawodowym,
  • Poradnictwie i wsparciu indywidualnym w formie coachingu ,
  • Studium Terapii Uzależnień,
  • poradnictwie specjalistycznym ( prawnik, psycholog),
  • sfinansowane zostaną zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym,

 

Projekt: ,,TERAZ CZŁOWIEK” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego