Spotkanie Podsumowujące

 

W dniu 28 grudnia 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki w Czarnej Dąbrówce odbyło się spotkanie podsumowujące kontrakty socjalne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt "TERAZ CZŁOWIEK" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkich zebranych gości przywitała Kierownik GOPS Maria Bryjka, która podziękowała za uczestnictwo w projekcie. Wójt Gminy Jan Klasa z uznaniem podziękował pracownikom GOPS za zaangażowanie i pracę przy projekcie "TERAZ CZŁOWIEK".

Następnie koordynator projektu Pani Małgorzta Kotłowska przedstawiła prezentację multimedialną z podjętych działań w ramach kontraktów socjalnych w 2012 roku.

O udziale w projekcie wypowiedzieli się także uczestnicy kontraktów socjalnych, którzy wyrazili swoje przeżycia i odczucia, z którymi spotkali się podczas realizacji projektu i po ukończonych warsztatach, szkoleniach i kursach.

Po wysłuchaniu wypowiedzi Wójt Gminy również skierował słowa uznania w stronę uczestników projektu, motywując tym chęć dalszego działania.

W dalszej części Wójt Gminy wraz z Kierownikiem GOPS wręczyli uczestnikom podziękowania za udział w projekcie. Następnie beneficjenci ostateczni wypełnili ankiety ewaluacyjne podsumowujące udział w projekcie a także wiele innych wymaganych dokumentów.

Na spotkaniu uczestnicy projektu mieli okazję ponownie spotkać się w swoim gronie i przy małym poczęstunku powspominać wspólnie spędzone chwile.

 

Zespół projektowy dziękuje wszystkim uczestnikom za owocną współpracę i życzy powodzenia na dalszej drodze zawodowej i osobistej.

 

 

Projekt: ,,TERAZ CZŁOWIEK” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego