Zaproszenie do składania ofert
[zapytanie ofertowe]


1. W imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka zapraszam do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie aktywizacji i integracji społecznej" z podziałem na części - zadania:

1. Trening Aktywizacji Zawodowej,
2. Trening Komunikacji Interpersonalnej,
3. Coaching,

Ze względu na szacunkowy koszt zamówienia, postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, tj. z wyłączeniem stosowania jej przepisów.

Realizacja usługi jest objęta umową o przyznanej pomocy finansowej Nr UDA-POKL.07.01-22-011/08-00 z dnia 29.09.2008r. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej objętego POKL na lata 2007 - 2013

2. Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

3. Oferta winna być złożona do dnia 19.04.2011 godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego tj:
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

 

**************************************************************************************************************


ZAPYTANIE OFERTOWE


W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz.1655) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług .

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77 - 116 Czarna Dąbrówka, tel. 0 - 59 82 12 660.

2. Przedmiotem zamówienia jest "wykonanie usług szkoleniowych w zakresie aktywizacji i integracji społecznej" z podziałem na zadania:
a) Trening Aktywizacji Zawodowej
b) Trening Komunikacji Interpersonalnej
c) Coaching,

3. Istotne warunki zamówienia:
3.1. Zamówienie realizowane będzie w formie szkoleń w zakresach tematycznych, z których każde stanowi odrębne zadanie:

Zadanie nr 1 Trening Aktywizacji Zawodowej

Trening Aktywizacji Zawodowej ma trwać łącznie 56 godzin lekcyjnych i przeznaczony jest dla 10 uczestników Projektu "Teraz Człowiek" objętych kontraktami socjalnymi. Wymaga się, aby trening został zrealizowany w okresie od 4 maja 2011r. do 30 czerwca 2011r. na terenie miejscowości Czarna Dąbrówka.
Trening Aktywizacji Zawodowej ma na celu zwiększenie wiedzy o własnych możliwościach na rynku pracy, wzrost umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, wzrost umiejętności własnej prezentacji, zwiększenie umiejętności tworzenia planów na przyszłość, wzrost samodzielności w działaniu, wzrost poczucia własnej wartości.

Ze strony wykonawcy usługi w ramach w/w warsztatów przeprowadzać mogą wyłącznie osoby, które posiadają umiejętności oraz doświadczenie nabyte przy tożsamych lub zbliżonych projektach niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Tożsame lub zbliżone to znaczy szkolenia, których program obejmował m.in. zagadnienia: określenie preferencji zawodowych, kwalifikacje, umiejętności a predyspozycje zawodowe, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, analiza rynku pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.
Wykonawca na własny koszt zapewni salę wykładową w Czarnej Dąbrówce

Zadanie nr 2 Trening Komunikacji Interpersonalnej

Trening Komunikacji Interpersonalnej ma trwać łącznie 24 godziny lekcyjne i przeznaczony jest dla 13 uczestników Projektu "Teraz Człowiek" objętych kontraktami socjalnymi. Wymaga się, aby trening został zrealizowany w okresie od 4 maja 2011r. do 30 czerwca 2011r. na terenie miejscowości Czarna Dąbrówka.
Trening Komunikacji Interpersonalnej ma na celu zwiększenie umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych, wzrost wiedzy na temat uczuć - radzenie sobie ze stresem i złością, zwiększenie umiejętności stosowania zachowań asertywnych, zmniejszenie izolacji społecznej, wzrost poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości.

Ze strony wykonawcy usługi w ramach w/w warsztatów przeprowadzać mogą wyłącznie osoby, które posiadają umiejętności oraz doświadczenie nabyte przy tożsamych lub zbliżonych projektach niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Tożsame lub zbliżone to znaczy szkolenia, których program obejmował m.in. zagadnienia: skuteczna komunikacja, aktywne słuchanie, styl komunikacji, bariery komunikacyjne, wyrażanie emocji, asertywność, odmowa, stosowanie granic.
Wykonawca na własny koszt zapewni salę wykładową w Czarnej Dąbrówce

W ramach w/w treningów wykonawca obejmie uczestników ubezpieczaniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewni catering (wyżywienie dla uczestników szkoleń: obiad - ciepły posiłek w połowie zajęć, serwis kawowy w przerwach szkolenia, kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, ciastka, czajnik bezprzewodowy, naczynia jednorazowe, serwetki).
- Wykonawca zapewnia materiały niezbędne do prowadzenia treningów (w tym jeden dodatkowy do dokumentacji projektowej) i wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
- Szkolenia mają się odbywać w cyklu całotygodniowym od poniedziałku do piątku w wymiarze nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych i nie mniej niż 4. Ilekroć mówi się o godzinie lekcyjnej, ma się na myśli jednostkę 45 minutową.
- Pomiędzy każdą jednostką lekcyjną należy przewidzieć 5 minutowe przerwy oraz jedną "obiadową" - 30 minut każdego dnia.

Zadanie nr 3 Coaching
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie coachingu indywidualnego dla 4 beneficjentów, mające na celu pracę z każdą osobą nad poprawą wyników jej działania w ramach konkretnej dziedziny lub umiejętności.
Podstawowe zadania coacha:
- Pomaganie klientowi w określeniu problemów i możliwych sposobów ich rozwiązywania
- Określanie potrzeb rozwojowych
- Wspieranie procesu oceny poprzez zachęcanie klienta do określania postępów w kontekście
podstawowych celów
- Wzmacnianie motywacji beneficjenta do realizacji celów
- Stawianie wyzwań klientowi, tak, aby mógł ocenić swoje umiejętności
- Pomaganie w ustalaniu celów uczenia się oraz planowania działań
- Wykorzystanie doświadczeń związanych z uczeniem się w celu poprawy efektywności
działania
- Przekazywanie klientowi informacji zwrotnych na podstawie zaobserwowanych zachowań.
Liczba godzin, coachingu: 7 godzinnych spotkań w odstępach 3-4 tygodni dla każdej osoby.
Wymaga się, aby coaching został zrealizowany w okresie od kwietnia 2011r. do
października 2011r.
Pomieszczenie, w którym będzie się odbywał coaching, zapewnia Zamawiający.

Ze strony wykonawcy usługi w ramach coachingu przeprowadzać mogą wyłącznie osoby, które posiadają wykształcenie wyższe oraz certyfikat ICC.

3.2. Wykonawca przeprowadzi szkolenia zgodnie z przedłożonym programem.
3.3. Wykonawca opatrzy odpowiednimi logotypami, które są dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl oraz zawrze informację o współfinansowaniu szkolenia z EFS w materiałach szkoleniowych, dokumentach przekazywanych do zamawiającego oraz zaświadczeniach
o ukończeniu szkolenia (jeśli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji na certyfikatach, świadectwach czy dyplomach informacje o współfinansowaniu powinny znaleźć się na dodatkowym zaświadczeniu z informacją, że szkolenie było współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny).

4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
4.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
4.2. Kryterium wyboru oferty - 100% cena
4.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

5. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia dostarczą:
1. Ofertę sporządzoną według załączonego wzoru - załącznik nr 1
2. Akceptowany wzór umowy - załącznik nr 2
3. Oświadczenie, - załącznik nr 3
3. Program szkolenia,
4. Wykaz kadry, która będzie realizować zamówienie, jej uprawnienia i doświadczenie.

6. Sposób przygotowania oferty.
6.1. Oferta winna być sporządzona na załączonym druku. W przypadku złożenia oferty na innym druku oferta winna zawierać elementy składowe zawarte na druku oferty.
6.2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
6.3. Dokonane poprawki muszą być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę, oraz zawierać datę dokonanej poprawki.

7. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty:
7.1. Po dokonaniu sprawdzenia ofert pod względem formalnym nastąpi wybór najkorzystniejszej oferty.
7.2.Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: Cena

8. Miejsce i termin złożenia oferty.
8.1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu w taki sposób, aby nie można było zapoznać się
z jej treścią do czasu jej otwarcia, winna zawierać adres Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka być opisana hasłem "zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie aktywizacji i integracji społecznej" z podziałem na części - zadania:
a) Trening Aktywizacji Zawodowej
b) Trening Komunikacji Interpersonalnej
c) Coaching, "
oraz ostrzeżeniem "nie otwierać do godziny 930 dnia 19.04.2011 r." z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy.

8.2. Zamawiający musi otrzymać oferty na podany adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka do godziny 9.00 dnia 19.04.2011 r. przy przesyłce pocztowej, kurierskiej liczy się data i godzina wpływu, a nie data stempla pocztowego.

9. Osoba do kontaktu Małgorzata Kotłowska koordynator projektu "Teraz człowiek" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tel./fax 059 82 12 660

10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wszyscy oferenci zostaną poinformowani o dokonanym wyborze.

W zawiadomieniu skierowanym do wybranego wykonawcy zostanie określony ponadto termin zawarcia umowy.

 

**************************************************************************************************************

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: Przeprowadzonego postępowania o wartości poniżej 14.000 E na zadanie pod nazwą
"Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie aktywizacji i integracji społecznej" z podziałem na części - zadania:
1. Trening Aktywizacji Zawodowej,
2. Trening Komunikacji Interpersonalnej,
3. Coaching,
w ramach realizacji projektu "TERAZ CZŁOWIEK". - realizacja usługi jest objęta umową o przyznanej pomocy finansowej Nr UDA-POKL.07.01-22-011/08-00 z dnia 29.09.2008r. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej OBJĘTEGO POKL na lata 2007 - 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czarna Dąbrówka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na: "Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych w zakresie aktywizacji i integracji społecznej" z podziałem na części - zadania:
1. Trening Aktywizacji Zawodowej,
4. Trening Komunikacji Interpersonalnej,
5. Coaching,
w ramach realizacji projektu "TERAZ CZŁOWIEK, wybrano najkorzystniejszą ofertę (oferta z najniższą ceną) tj.:

Agencja Szkolenia i Promocji Kadr "SUPRA" ul Staromiejska 42 84-300 Lębork za cenę brutto 25 714,38 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy siedemset czternaście złotych 38/100 zł )

Z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa w dniu 21 kwietnia 2011.

Otrzymują:
1. Agencja Szkolenia i Promocji Kadr "SUPRA" ul Staromiejska 42 84-300 Lębork
2. Psycholog TM, Kopań 25 d 76-150 Darłowo, Tomasz Mielczarek


Dziękuję za udział w niniejszym postępowaniu oraz zapraszam do dalszej współpracy.