Zaproszenie do składania ofert
[zapytanie ofertowe]

 

1. W imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka zapraszam do złożenia oferty na "zorganizowanie i przeprowadzenie "kursu komputerowego dla 10 osób w podziale na 2 grupy w zakresie podstawowym".

Ze względu na szacunkowy koszt zamówienia, postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, tj. z wyłączeniem stosowania jej przepisów.

Realizacja usługi jest objęta umową o przyznanej pomocy finansowej Nr UDA-POKL.07.01-22-011/08-00 z dnia 29.09.2008r. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej objętego POKL na lata 2007 - 2013.

2. Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

3. Oferta winna być złożona do dnia 19.04.2011 godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego tj:
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

 

******************************************************************************************************

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz.1655) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług.

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77 - 116 Czarna Dąbrówka, tel. 0 - 59 82 12 660.

2. Przedmiotem zamówienia jest "zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego dla 10 osób w podziale na 2 grupy w zakresie podstawowym".

3. Istotne warunki zamówienia: Kurs Komputerowy dla dwóch grup(łącznie 10 osób)
3.1. Kurs komputerowy ma trwać łącznie 80 godzin lekcyjnych, po 40 godzin na każdą grupę i przeznaczony jest dla łącznie 10 uczestników Projektu "Teraz Człowiek" objętych kontraktami socjalnymi.
Wymaga się, aby kurs był prowadzony na terenie miejscowości Czarna Dąbrówka i rozpoczął się w kwietniu i zakończył najpóźniej w czerwcu 2011r.
Program kursu powinien obejmować zagadnienia:
1. Microsoft Word
2. Microsoft Excel
3. Obsługa Internetu
4. Poczta elektroniczna
5. Power Point
Wykonawca na własny koszt zapewni salę wykładową w Czarnej Dąbrówce oraz niezbędny sprzęt komputerowy (każdy uczestnik szkolenia musi mieć odrębne stanowisko komputerowe), spełniającą niezbędne standardy tzn. dobrze oświetlona, odpowiednio ogrzana, posiadająca odpowiedni sprzęt i meble.

Ze strony wykonawcy usługi, kurs przeprowadzić mogą wyłącznie osoby, które posiadają umiejętności oraz doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
W ramach w/w kursu wykonawca obejmie uczestników ubezpieczaniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewni serwis kawowy w przerwach szkolenia, (kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, ciastka, czajnik bezprzewodowy, naczynia jednorazowe, serwetki).

Wykonawca zapewni materiały niezbędne do przeprowadzenia kursu (w tym jeden dodatkowy do dokumentacji projektowej) i wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Kurs ma się odbyć w cyklu całotygodniowym od poniedziałku do piątku w wymiarze nie większym niż 4 godziny lekcyjne dziennie. Ilekroć mówi się o godzinie lekcyjnej, ma się na myśli jednostkę 45 minutową.

Wymaga się aby zajęcia z jedną grupą odbywały się w godzinach do 15:00 a z drugą grupą od godziny 16:00. Szkolenie dla obu grup ma zostać przeprowadzone w tym samym terminie.
3.2. Wykonawca przeprowadzi szkolenia zgodnie z przedłożonym programem.
3.3. Wykonawca opatrzy odpowiednimi logotypami, które są dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl oraz zawrze informację o współfinansowaniu szkolenia z EFS w materiałach
szkoleniowych, dokumentach przekazywanych do zamawiającego oraz zaświadczeniach
o ukończeniu szkolenia (jeśli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji na certyfikatach, świadectwach czy dyplomach informacje o współfinansowaniu powinny znaleźć się na dodatkowym zaświadczeniu z informacją, że szkolenie było współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny).

4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
4.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
4.2. Kryterium wyboru oferty - 100% cena
4.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

5. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia dostarczą:
1. Ofertę sporządzoną według załączonego wzoru - załącznik nr 1
2. Akceptowany wzór umowy - załącznik nr 2
3. Oświadczenie - załącznik nr 3
4. Program szkolenia,
5. Wykaz kadry, która będzie realizować zamówienie, jej uprawnienia i doświadczenie.

6. Sposób przygotowania oferty.
6.1. Oferta winna być sporządzona na załączonym druku. W przypadku złożenia oferty na innym druku oferta winna zawierać elementy składowe zawarte na druku oferty.
6.2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
6.3. Dokonane poprawki muszą być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę, oraz zawierać datę dokonanej poprawki.

7. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty:
7.1. Po dokonaniu sprawdzenia ofert pod względem formalnym nastąpi wybór najkorzystniejszej oferty.
7.2.Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: Cena

8. Miejsce i termin złożenia oferty.
8.1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu w taki sposób, aby nie można było zapoznać się
z jej treścią do czasu jej otwarcia, winna zawierać adres Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka być opisana hasłem "zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego dla 10 osób w podziale na 2 grupy w zakresie podstawowym"
oraz ostrzeżeniem "nie otwierać do godziny 930 dnia 19.04.2011 r." z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy.
8.2. Zamawiający musi otrzymać oferty na podany adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka do godziny 900 dnia 19.04.2011 r. przy przesyłce pocztowej, kurierskiej liczy się data i godzina wpływu, a nie data stempla pocztowego.

9. Osoba do kontaktu Małgorzata Kotłowska koordynator projektu "Teraz człowiek" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tel./fax 059 82 12 660

10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wszyscy oferenci zostaną poinformowani o dokonanym wyborze.
W zawiadomieniu skierowanym do wybranego wykonawcy zostanie określony ponadto termin zawarcia umowy.

 

******************************************************************************************************

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: Przeprowadzonego postępowania o wartości poniżej 14.000 E na zadanie pod nazwą "zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego dla 10 osób w podziale na 2 grupy w zakresie podstawowym" w ramach realizacji projektu "TERAZ CZŁOWIEK". - realizacja usługi jest objęta umową o przyznanej pomocy finansowej Nr UDA-POKL.07.01-22-011/08-00 z dnia 29.09.2008r. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej OBJĘTEGO POKL na lata 2007 - 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czarna Dąbrówka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na: "zorganizowanie i przeprowadzenie "kursu komputerowego dla 10 osób w podziale na 2 grupy w zakresie podstawowym" w ramach realizacji projektu "TERAZ CZŁOWIEK, wybrano najkorzystniejszą ofertę (oferta z najniższą ceną) tj.:

Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego Ul. Paderewskiego 9, 76-200 Słupsk
Za cenę brutto 5 685,00 (słownie: pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 00/100 zł )

Z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa w dniu 27 kwietnia 2011.

Otrzymują:

1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku Ośrodek Kształcenia Zawodowego
ul. Prosta 8 77-100 Bytów
2. DWCom s.c. D. Wołosiuk - Kondratowicz W. Tabaka
84-300 Lębork Aleja Wolności 30
3. Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego
Ul. Paderewskiego 9 76-200 Słupsk


Dziękuję za udział w niniejszym postępowaniu oraz zapraszam do dalszej współpracy.