Zaproszenie do składania ofert
[zapytanie ofertowe]

1. W imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka zapraszam do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Kurs prawa jazdy kat. B"

Ze względu na szacunkowy koszt zamówienia, postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, tj. z wyłączeniem stosowania jej przepisów

Realizacja usługi jest objęta umową o przyznanej pomocy finansowej Nr UDA-POKL.07.01-22-011/08-00 z dnia 29.09.2008r. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej objętego POKL na lata 2007 - 2013

2. Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

3. Oferta winna być złożona do dnia 29.04.2011 godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego tj:
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka


**************************************************************************************************************

ZAPYTANIE OFERTOWE


W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz.1655) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw / usług / robót budowlanych.

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77 - 116 Czarna Dąbrówka, tel. 0 - 59 82 12 660.

2. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: "Kursu prawa jazdy kat. B" - dla 12 osób,

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Kurs prawa jazdy ma trwać 60 godzin zajęć w tym 30 godz. teorii i 30 godz. praktyki.
- szkolenia teoretyczne mają się odbywać na terenie gminy Czarna Dąbrówka,
- ilość godzin przypadająca na jednego uczestnika szkolenia winna być zgodna
z przepisami dotyczącymi kształcenia praktycznego przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy kat. B.
- Godziny jazdy będą odnotowywane na bieżąco przez instruktorów w indeksach słuchaczy,
- w koszt szkolenia będą wliczone:
a) koszt dowozu słuchaczy z Czarnej Dąbrówki do miejsca nauki jazdy samochodem
i z powrotem, nie realizując w tym czasie praktycznej nauki jazdy,
b) wynagrodzenia i dojazdy wykładowców,
c) wynajem pomieszczeń szkoleniowych,
d) koszt wymaganych badań lekarskich dla kandydatów na kierowców kat. B oraz wszelkie opłaty związane z realizacją praktycznej nauki jazdy.
e) materiały szkoleniowe w tym kodeks drogowy dla każdego beneficjenta,
f) koszt pierwszego egzaminu,
- Wykonawca dokona ubezpieczenia kursantów NNW na własny koszt przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca przeprowadzi wewnętrzny egzamin zgodnie z przepisami,
- Po zakończeniu nauki jazdy Wykonawca wystawi słuchaczom zaświadczenia o ukończeniu części teoretycznej i praktycznej, uprawniające ich do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kat. B.
3.2. W trakcie realizacji szkolenia słuchacz nie może zostać obciążony żadnym dodatkowym kosztem uczestnictwa.
3.3.. GOPS Czarna Dąbrówka nie odpowiada za wszelkie szkody wynikłe w czasie realizacji nauki jazdy spowodowane przez słuchaczy w związku z realizacją szkolenia.
3.4. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z przedłożonym programem, który musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania
i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r., nr 217, poz. 1834 z późn. zm.) oraz ustawą Prawo o ruchu drogowym.
3.5. Wykonawca opatrzy odpowiednimi logotypami, które są dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl oraz zawrze informację o współfinansowaniu szkolenia z EFS w materiałach szkoleniowych, dokumentach przekazywanych do zamawiającego oraz zaświadczeniach
o ukończeniu szkolenia (jeśli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji na certyfikatach, świadectwach czy dyplomach informacje o współfinansowaniu powinny znaleźć się na dodatkowym zaświadczeniu z informacją, że szkolenie było współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny).

4. Przewidywany termin realizacji zamówienia: czerwiec - wrzesień 2011r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
5.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
5.2. Kryterium wyboru oferty - 100% cena

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia dostarczą:
6.1. Ofertę sporządzoną według załączonego wzoru - załącznik nr 1
6.2. Akceptowany wzór umowy - załącznik nr 2
6.3. Oświadczenie - załącznik nr 3
6.4. Zaświadczenie lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

7. Sposób przygotowania oferty.
7.1. Oferta winna być sporządzona na załączonym druku. W przypadku złożenia oferty na innym druku oferta winna zawierać elementy składowe zawarte na druku oferty.
7.2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
7.3. Dokonane poprawki muszą być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę, oraz zawierać datę dokonanej poprawki.
7.4. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez Zamawiającego, lub, które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
7.5. Wszystkie strony oferty zawierające zapis należy parafować.

8. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty:
8.1. Po dokonaniu sprawdzenia ofert pod względem formalnym nastąpi wybór najkorzystniejszej oferty.
8.2.Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: Cena

9. Miejsce i termin złożenia oferty.
9.1. Oznaczenie ofert:
9.1.1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu w taki sposób, aby nie można było zapoznać się
z jej treścią do czasu jej otwarcia winna zawierać adres Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka być opisana hasłem "Kurs prawa jazdy kat. B" oraz ostrzeżeniem "nie otwierać do godziny 930 dnia 29.04.2011 r." z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy.
9.2. Termin składania ofert:
9.2.1. Zamawiający musi otrzymać oferty na podany adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka do godziny 9.00 dnia 29.04.2011 r. przy przesyłce pocztowej, kurierskiej liczy się data i godzina wpływu, a nie data stempla pocztowego.

10. Osoba do kontaktu Małgorzata Kotłowska koordynator projektu "Teraz człowiek" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tel./fax 059 82 12 660

11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wszyscy oferenci zostaną poinformowani o dokonanym wyborze.

W zawiadomieniu skierowanym do wybranego wykonawcy zostanie określony ponadto termin zawarcia umowy.

 

**************************************************************************************************************

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: Przeprowadzonego postępowania o wartości poniżej 14.000 E na zadanie pod nazwą zorganizowanie i przeprowadzenie: "Kursu prawa jazdy kat. B" - dla 12 osób, w ramach realizacji projektu "TERAZ CZŁOWIEK". - realizacja usługi jest objęta umową o przyznanej pomocy finansowej Nr UDA-POKL.07.01-22-011/08-00 z dnia 29.09.2008r. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej OBJĘTEGO POKL na lata 2007 - 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czarna Dąbrówka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na: zorganizowanie i przeprowadzenie: "Kursu prawa jazdy kat. B" - dla 12 osób, w ramach realizacji projektu "TERAZ CZŁOWIEK, wybrano najkorzystniejszą ofertę (oferta z najniższą ceną) tj.:

Ośrodek Szkolenia Kierowców Puzdrowo 7, 83-340 Sierakowice, Marcin Neubauer, za cenę brutto 16 800,00zł. (słownie: szesnaście tysięcy osiemset złotych 00/100 zł )

Z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa w dniu 16 maja 2011.

Otrzymują:

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców, ul Mirachowska 83-340 Sierakowice, - Marek Puzdrowski.
2. Ośrodek Szkolenia Kierowców Puzdrowo 7, 83-340 Sierakowice, Marcin Neubauer.

Dziękuję za udział w niniejszym postępowaniu oraz zapraszam do dalszej współpracy.