OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: Przeprowadzonego postępowania o wartości poniżej 14.000 E na zadanie pod nazwą "zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Gotowanie + dekoracja" dla 10 osób, w ramach umowy o przyznanej pomocy finansowej Nr UDA-POKL.07.03.00-22-013/11-00 z dnia 31.01.2012r. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji objętego POKL na lata 2007 - 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czarna Dąbrówka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na: "zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwą Gotowanie + dekoracja" dla 10 osób w ramach realizacji projektu "50 na liczniku, najlepszy czas dla siebie" wybrano najkorzystniejszą ofertę (oferta z najniższą ceną) tj.:

"Nowator" Centrum Edukacji, ul. M.C. Skłodowskiej 3, 76-200 Słupsk, za cenę brutto 8 450,00zł. (słownie: osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100 zł ).

Z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa w dniu 16 lipca 2012r.

Otrzymują:

1. ap Edukacja ul. Kołłątaja 35 , 76-200 Słupsk
2. Agencja Szkolenia i Promocji Kadr SUPRA ul. Staromiejska 42, 84-300 Lębork
3. "Nowator" Centrum Edukacji, ul. M.C. Skłodowskiej 3, 76-200 Słupsk


Dziękuję za udział w niniejszym postępowaniu oraz zapraszam do dalszej współpracy.