ZAPYTANIE OFERTOWEW związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zm) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług .


1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77 - 116 Czarna Dąbrówka, tel. 0 - 59 82 12 660.

2. Przedmiotem zamówienia jest "zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego dla 6 osób w zakresie podstawowym".

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Kurs komputerowy ma trwać 40 godzin lekcyjnych, przeznaczony jest dla 6 uczestników Projektu "Teraz Człowiek" objętych kontraktami socjalnymi.
Wymaga się, aby kurs był prowadzony na terenie miejscowości Czarna Dąbrówka, został zrealizowany w czasie od 3.09.2012r. do 28.09.2012r.
Program kursu powinien obejmować zagadnienia:
Microsoft Word
Microsoft Excel
Obsługa Internetu
Poczta elektroniczna
Power Point

Wykonawca na własny koszt zapewni salę wykładową w Czarnej Dąbrówce oraz niezbędny sprzęt komputerowy (każdy uczestnik szkolenia musi mieć odrębne stanowisko komputerowe), spełniającą niezbędne standardy tzn. dobrze oświetlona, odpowiednio ogrzana, posiadająca odpowiedni sprzęt i meble.

 

W ramach w/w kursu wykonawca obejmie uczestników ubezpieczaniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, zapewni serwis kawowy w przerwach szkolenia, (kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, ciastka, czajnik bezprzewodowy, naczynia jednorazowe, serwetki).
Wykonawca zapewni materiały niezbędne do przeprowadzenia kursu (w tym jeden dodatkowy do dokumentacji projektowej) i wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Kurs ma się odbyć w cyklu całotygodniowym od poniedziałku do piątku w wymiarze nie większym niż 4 godziny lekcyjne dziennie. Ilekroć mówi się o godzinie lekcyjnej, ma się na
myśli jednostkę 45 minutową.


3.2. Wymagania dot. kadry:
Ze strony wykonawcy usługi, szkolenie przeprowadzić mogą wyłącznie osoby, które posiadają umiejętności oraz doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
3.3. Wykonawca przeprowadzi szkolenia zgodnie z przedłożonym programem.
3.4. Wykonawca opatrzy odpowiednimi logotypami, które są dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl oraz zawrze informację o współfinansowaniu szkolenia z EFS w materiałach
szkoleniowych, dokumentach przekazywanych do zamawiającego oraz zaświadczeniach
o ukończeniu szkolenia (jeśli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji na certyfikatach, świadectwach czy dyplomach informacje o współfinansowaniu powinny znaleźć się na dodatkowym zaświadczeniu z informacją, że szkolenie było współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny).

4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
4.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
4.2. Kryterium wyboru oferty - 100% cena

5. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia dostarczą:
5.1. Ofertę sporządzoną według załączonego wzoru - załącznik nr 1
5.2. Akceptowany wzór umowy - załącznik nr 2
5.3. Wykaz kadry, która będzie realizować zamówienie, jej uprawnienia i doświadczenie - załącznik nr 3.
5.4. Program szkolenia.

6. Sposób przygotowania oferty.
6.1. Oferta winna być sporządzona na załączonym druku. W przypadku złożenia oferty na innym druku oferta winna zawierać elementy składowe zawarte na druku oferty.
6.2. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
6.3. Dokonane poprawki muszą być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę, oraz zawierać datę dokonanej poprawki.

7. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty:
7.1. Po dokonaniu sprawdzenia ofert pod względem formalnym nastąpi wybór najkorzystniejszej oferty.
7.2. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: Cena
CENA: 100%

8. Miejsce i termin złożenia oferty.
8.1. Ofertę należy złożyć w opakowaniu w taki sposób, aby nie można było zapoznać się
z jej treścią do czasu jej otwarcia, winna zawierać adres Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka być opisana hasłem "przeprowadzenie kursu komputerowego dla 6 osób w zakresie podstawowym" oraz ostrzeżeniem "nie otwierać do godziny 930 dnia 21.08.2012 r." z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy.
8.2. Zamawiający musi otrzymać oferty na podany adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce ul. Gdańska 5 77-116 Czarna Dąbrówka do godziny 900 dnia 21.08.2012 r. przy przesyłce pocztowej, kurierskiej liczy się data i godzina wpływu, a nie data stempla pocztowego.

9. Osoba do kontaktu Małgorzata Kotłowska koordynator projektu "Teraz człowiek" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tel./fax 059 82 12 660

10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wszyscy oferenci zostaną poinformowani o dokonanym wyborze.
W zawiadomieniu skierowanym do wybranego wykonawcy zostanie określony ponadto termin zawarcia umowy.

 

**************************************************************************************************************

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: Przeprowadzonego postępowania o wartości poniżej 14.000 E na zadanie pod nazwą "zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego dla 6 osób w zakresie podstawowym", w ramach realizacji projektu "TERAZ CZŁOWIEK". - realizacja usługi jest objęta umową o przyznanej pomocy finansowej Nr UDA-POKL.07.01-22-011/08-00 z dnia 29.09.2008r. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej OBJĘTEGO POKL na lata 2007 - 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czarna Dąbrówka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na: "zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego dla 6 osób w zakresie podstawowym", w ramach realizacji projektu "TERAZ CZŁOWIEK, wybrano najkorzystniejszą ofertę (oferta z najniższą ceną) tj.:

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska, ul. 11 Listopada 77-100 Bytów, za cenę brutto 3 440,00zł. (słownie: trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych 00/100 zł )

Z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa w dniu 28 sierpnia 2012.