Zaproszenie do składania ofert
[zapytanie ofertowe]


1. W imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5
77-116 Czarna Dąbrówka zapraszam do złożenia oferty na zorganizowanie
i przeprowadzenie szkolenia "Kurs prawa jazdy kat. B, dla 11 osób"

Ze względu na szacunkowy koszt zamówienia, postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, tj. z wyłączeniem stosowania jej przepisów

Realizacja usługi jest objęta umową o przyznanej pomocy finansowej Nr UDA-POKL.07.01-22-011/08-00 z dnia 29.09.2008r. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej objętego POKL na lata 2007 - 2013

2. Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

3. Oferta winna być złożona do dnia 13.06.2012r. godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego tj:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka


**************************************************************************************************************

NOTATKA Z OTWARCIA OFERT


W dniu 13.06.2012 r. o godz. 10/00 w pok. Nr 10 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnej Dąbrówce ul. Gdańska 5, 77 - 116 Czarna Dąbrówka odbyło się otwarcie ofert - dotyczących zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14.000 E zadania pod nazwą zorganizowanie i przeprowadzenie: "Kursu prawa jazdy kat. B" - dla 11 osób, w ramach realizacji projektu
"TERAZ CZŁOWIEK"
Na wysłane zapytanie ofertowe do 5 oferentów nie wpłynęła żadna oferta w związku, z czym nie było możliwości wyłonienia oferenta, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce postanowił ponowić procedurę, szukając dalej wykonawców.

 

**************************************************************************************************************

Zaproszenie do składania ofert
[zapytanie ofertowe]


1. W imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka zapraszam do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia "Kurs prawa jazdy kat. B"

Ze względu na szacunkowy koszt zamówienia, postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp, tj. z wyłączeniem stosowania jej przepisów

Realizacja usługi jest objęta umową o przyznanej pomocy finansowej Nr UDA-POKL.07.01-22-011/08-00 z dnia 29.09.2008r. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej objętego POKL na lata 2007 - 2013

2. Zamawiający informuje jednocześnie, że Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

3. Oferta winna być złożona do dnia 29.04.2011 godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego tj:
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka

 

*************************************************************************************************************

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

w dniu 29.04.2011 r. o godz. 1330 w pok. Nr 10 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce ul. Gdańska 5, 77 - 116 Czarna Dąbrówka odbyło się otwarcie ofert - dotyczących zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14.000 E zadania pod nazwą zorganizowanie i przeprowadzenie: "Kursu prawa jazdy kat. B" - dla 12 osób, w ramach realizacji projektu "TERAZ CZŁOWIEK"

Na wysłane zapytanie ofertowe do 4 oferentów wpłynęła 1 oferta od OSK Nauka Jazdy "OLA" ul. I Armii W.P. 31 84-300 Lębork

Kwota proponowana przez oferenta za realizację usługi wynosi 23 400,00zł, i przekracza kwotę planowaną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce na realizację w/w zadania.

W związku z powyższym komisja nie wybrała oferenta i postanowiła ponowić procedurę, szukając dalej wykonawców.

************************************************************************************************************

ZAPYTANIE OFERTOWE


W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z póź. zm) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw / usług / robót budowlanych.

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, ul. Gdańska 5, 77 – 116 Czarna Dąbrówka, tel. 0 – 59 82 12

2. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie: „Kursu prawa jazdy kat. B” – dla 11 osób,

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Kurs prawa jazdy ma trwać 60 godzin zajęć w tym 30 godz. teorii i 30 godz. praktyki.

  • szkolenia teoretyczne mają się odbywać na terenie gminy Czarna Dąbrówka,
  • ilość godzin przypadająca na jednego uczestnika szkolenia winna być zgodna z przepisami dotyczącymi kształcenia praktycznego przygotowującego do egzaminu na prawo jazdy kat. B.
  • Godziny jazdy będą odnotowywane na bieżąco przez instruktorów w indeksach słuchaczy,
  • W koszt szkolenia będą wliczone:

a) koszt dowozu słuchaczy z Czarnej Dąbrówki do miejsca nauki jazdy samochodem
i z powrotem, nie realizując w tym czasie praktycznej nauki jazdy,
b) wynagrodzenia i dojazdy wykładowców,
c) wynajem pomieszczeń szkoleniowych,
d) koszt wymaganych badań lekarskich dla kandydatów na kierowców kat. B oraz wszelkie opłaty związane z realizacją praktycznej nauki jazdy.
e) materiały szkoleniowe w tym kodeks drogowy dla każdego beneficjenta,
f) koszt pierwszego egzaminu(zewnętrznego).
- Wykonawca dokona ubezpieczenia kursantów NNW na własny koszt przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca przeprowadzi wewnętrzny egzamin zgodnie z przepisami,
- Po zakończeniu nauki jazdy Wykonawca wystawi słuchaczom zaświadczenia o ukończeniu części teoretycznej i praktycznej, uprawniające ich do przystąpienia do
państwowego egzaminu na prawo jazdy kat. B.
3.2. W trakcie realizacji szkolenia słuchacz nie może zostać obciążony żadnym dodatkowym kosztem uczestnictwa.

3.3. GOPS Czarna Dąbrówka nie odpowiada za wszelkie szkody wynikłe w czasie realizacji nauki jazdy spowodowane przez słuchaczy w związku z realizacją szkolenia.

3.4. Wykonawca przeprowadzi szkolenie zgodnie z przedłożonym programem, który musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r., nr 217, poz. 1834 z późn. zm.) oraz ustawą Prawo o ruchu drogowym.
3.5. Wykonawca opatrzy odpowiednimi logotypami, które są dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl oraz zawrze informację o współfinansowaniu szkolenia z EFS w materiałach szkoleniowych, dokumentach przekazywanych do zamawiającego oraz zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia (jeśli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji na certyfikatach, świadectwach czy dyplomach informacje o współfinansowaniu powinny znaleźć się na dodatkowym zaświadczeniu z informacją, że szkolenie było współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny).

4. Przewidywany termin realizacji zamówienia: czerwiec – październik 2012r.

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
5.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
5.2. Kryterium wyboru oferty – 100% cena

6. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia dostarczą:
6.1. Ofertę sporządzoną według załączonego wzoru – załącznik nr 1
6.2. Akceptowany wzór umowy – załącznik nr 2
6.3. Oświadczenie – załącznik nr 3
6.4. Zaświadczenie lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

7. Sposób przygotowania oferty.
7.1. Oferta winna być sporządzona na załączonym druku. W przypadku złożenia oferty na innym druku oferta winna zawierać elementy składowe zawarte na druku oferty.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
7.3. Dokonane poprawki muszą być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę, oraz zawierać datę dokonanej poprawki.
7.4. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez Zamawiającego, lub, które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
7.5. Wszystkie strony oferty zawierające zapis należy parafować.

8. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty:

Po dokonaniu sprawdzenia ofert pod względem formalnym nastąpi wybór najkorzystniejszej oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium: Cena

9. Miejsce i termin złożenia oferty.
Oznaczenie ofert:

 

*************************************************************************************************************

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTYDotyczy: Przeprowadzonego postępowania o wartości poniżej 14.000 E na zadanie pod nazwą zorganizowanie i przeprowadzenie: "Kursu prawa jazdy kat. B" - dla 11 osób, w ramach realizacji projektu "TERAZ CZŁOWIEK". - realizacja usługi jest objęta umową o przyznanej pomocy finansowej Nr UDA-POKL.07.01-22-011/08-00 z dnia 29.09.2008r. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej OBJĘTEGO POKL na lata 2007 - 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czarna Dąbrówka informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na: zorganizowanie i przeprowadzenie: "Kursu prawa jazdy kat. B" - dla 11 osób, w ramach realizacji projektu "TERAZ CZŁOWIEK, wybrano najkorzystniejszą ofertę (oferta z najniższą ceną) tj.:

Ośrodek Szkolenia Kierowców "Puzdrowski", ul Mirachowska 114, 83-340 Sierakowice, - Bożena Puzdrowska, za cenę brutto 17 93000,00zł. (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 00/100 zł )

Z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa w dniu 03 lipca 2012.

Otrzymują:

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców "Puzdrowski", ul Mirachowska 83-340 Sierakowice, - Bożena Puzdrowska.Dziękuję za udział w niniejszym postępowaniu oraz zapraszam do dalszej współpracy.