Ogłoszenie o wyborze oferty


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów w zakresie aktywizacji i integracji społecznej" w ramach Projektu "Teraz człowiek" - część I zamówienia: Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów w zakresie aktywizacji i integracji społecznej w ramach Projektu "Teraz człowiek": 1. Trening Aktywizacji Zawodowej 2. Trening Komunikacji Interpersonalnej 3. Warsztaty dla rodziców 4. Coaching.


Zamawiający, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce, informuje o wyborze oferty wykonawcy: Agencja Szkolenia i Promocji Kadr "Supra" Al. Wolności 46, 84-300 Lębork jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu. Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą" - uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert.

Poniżej zamawiający przedstawia wykaz złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:
1. Centrum Wsparcia i Rozwoju "Psyche" Ul. Słowackiego 30/5, 60-823 Poznań - oferta nie podlegała ocenie
2. Meritum Training Firma Szkoleniowa Ul. Wczasowa 4, 22-440 Krasnobród - oferta nie podlegała ocenie
3. Agencja Szkolenia i Promocji Kadr "Supra" Al. Wolności 46, 84-300 Lębork:

CENA: 60 pkt
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY: 40 pkt
ŁĄCZNIE: 100 pkt.