GDZIE SIĘ UDAĆ PO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO?

Jeżeli jesteś osobą wychowującą dziecko posiadającą prawomocny wyrok alimentacyjny, a egzekucja alimentów jest bezskuteczna przez co najmniej 2 miesiące, zgłoś się do Inspektora ds. świadczeń alimentacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce – udzieli Ci wszystkich niezbędnych informacji na temat funduszu alimentacyjnego oraz postępowaniu z dłużnikami alimentacyjnymi.

 

Fundusz Alimentacyjny

 
Osoby uprawnione do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna składają wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Druki wniosków są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce.

Podstawowe informacje
- Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna, do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności- bezterminowo.
- Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł.
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie większej niż 500 zł na osobę uprawnioną.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
- jest pełnoletnia i posiada własne dziecko
- zawarła związek małżeński

Warunki uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej (osoby pełnoletniej) lub jej przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego dziecka niepełnoletniego). Wnioski składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce ul. Gdańska 5.

W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do tego świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Do prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć odpowiednio:
1. Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającego się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.
2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka, w przypadku gdy osoba na którą jest składany wniosek jest niepełnoletnia.
3. Zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku gdy osoba na którą jest składany wniosek ukończyła 18 rok życia.
4. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy osoba na którą jest składany wniosek jest niepełnosprawna i ukończyła 25 rok życia.
5. Zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny, odpowiednio:
- zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
- oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

- oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innego dochodu, niepodlegającego opodatkowaniu,

- zaświadczenia  członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów.
6. Jeżeli dłużnik alimentacyjny zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia
- lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
7. Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zatwierdzającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem
- orzeczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej.
8. Odpis wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację.
W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia innym dokumentem podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.