GDZIE SIĘ UDAĆ PO ŚWIADCZENIA?

Jeżeli chciałbyś skorzystać ze świadczeń rodzinnych zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych w Czarnej Dąbrówce.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

 

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

 

Komu

przysługuje zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego?

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

• rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

• opiekunowi faktycznemu dziecka,

• osobie uczącej się,

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe jest powiększone do kwoty 764,00 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

• 18 roku życia lub nauki w szkole,

• jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia

• 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

• osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (osoba ucząca się – oznacza to osobę pełnoletnią, uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem prawa do alimentów z ich strony).

 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie :

na dziecko do ukończenia 5 roku życia

na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

89,00 zł

 

 118,00 zł

 129,00 zł

Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 01.11.2016 r. wynosi miesięcznie :

na dziecko do ukończenia 5 roku życia

na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

95,00 zł

 

124,00 zł

 

135,00 zł

 

Komu nie przysługuje zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

• dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

• osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

• pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;

• osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

• rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

• ojciec dziecka jest nieznany,

• powództwo o zasądzenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone,

• sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Z jakiego tytułu przysługują dodatki  do zasiłku rodzinnego ?

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

• urodzenia dziecka,

• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

• samotnego wychowywania dziecka,

• wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

• rozpoczęcia roku szkolnego,

• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Ważne !

 

Brak prawa do zasiłku rodzinnego z powodu niespełniania warunków określonych

w ustawie, oznacza równocześnie brak prawa do któregokolwiek z dodatków.

 

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

 

 Komu

przysługuje  dodatek z tytułu urodzenia dziecka ?

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje:

• matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka.

• opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł.

W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

Dodatek przysługuje, po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – ten wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka ( tzw. becikowe )

 

Komu

przysługuje   „ becikowe” ?

Becikowe” przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000,00 zł na jedno dziecko. Może zostać przyznane matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka – jeżeli dochód rodziny nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

 

 

Kiedy składać

wniosek o

„becikowe”?

Wniosek o jego wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Dodatek przysługuje, po przedstawieniu zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną potwierdzającego pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – ten wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka.

 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania

z urlopu wychowawczego

 

Komu

przysługuje  dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ?

Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

• 24 miesięcy kalendarzowych;

• 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

• 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

• Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł miesięcznie.

• W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

Komu nie przysługuje dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

Dodatek ten nie przysługuje, jeżeli osoba:

• bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

• podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową która uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

• dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

• w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

 

Komu

przysługuje dodatek z tytułu samotnego wychowania

dziecka ?

Dodatek przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

• drugi z rodziców dziecka nie żyje;

• ojciec dziecka jest nieznany;

• powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice tej osoby nie żyją.

Wysokość dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka miesięcznie :

miesięcznie na dziecko

( nie więcej niż) na wszystkie dzieci

185,00 zł

370,00 zł

Wysokość dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka miesięcznie

od 01.11.2016 r.:

miesięcznie na dziecko

( nie więcej niż) na wszystkie dzieci

193,00 zł

386,00 zł

W przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wysokość dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka miesięcznie :

miesięcznie na dziecko

( nie więcej niż) na wszystkie dzieci

265,00 zł

530,00 zł

W przypadku samotnego wychowywania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wysokość dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka miesięcznie  od 01.11.2016 r.:

miesięcznie na dziecko

( nie więcej niż) na wszystkie dzieci

273,00 zł

546,00 zł

 

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

 

Komu

przysługuje dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej ?

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka.

Wysokość dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka miesięcznie :

na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

90,00 zł

Wysokość dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka miesięcznie od 01.11.2016 r. :

na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

95,00 zł

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 

Komu

przysługuje  dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji ?

Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

• do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

• powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

 

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

80,00 zł

100,00 zł

Wysokość  dodatku  z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego od dnia 01.11.2016 r. wynosi miesięcznie :

na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

90,00 zł

110,00 zł

 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 

 Komu

przysługuje dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego?

Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

• Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

• Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko.

• Wniosek o wypłatę dodatku składa się do zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole

 poza miejscem zamieszkania

 

 Komu

przysługuje dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ?

Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

• w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości  105,00 zł miesięcznie  na dziecko ( od 01.11.2016 r. 113,00 zł ) albo

• dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 63,00 miesięcznie na dziecko ( od 01.11.2016 r. 69,00 zł ).

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

UWAGA!

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje także w sytuacji, gdy w okresie zasiłkowym, na które jest ustalone prawo do tych świadczeń, dochód rodziny  lub osoby uczącej się przekroczy kwoty kryteriów uprawniających do jego otrzymywania o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie lub osobie uczącej się. Wysokość wypłacanego zasiłku i dodatków jest wtedy pomniejszana o kwotę stanowiąca różnicę między łączną kwotą przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny lub osoby uczącej się w tym okresie zasiłkowym wg zasady   złotówka za złotówkę.

 

Świadczenie rodzicielskie

 

Komu

 przysługuje

świadczenie rodzicielskie ?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od 01.01.2016 r. - 1 000,00 zł. Mogą z niego skorzystać osoby bezrobotne, studenci, rolnicy oraz pracujący na umowach o dzieło niezależnie od dochodu rodziny  i pobierać to świadczenie : przez 52 tygodnie w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni – przy dwojgu dzieciach, 67 tygodni - przy trojgu, 69 tygodni - czworgu, 71 tygodni – przy pięciorgu i więcej. Jeżeli osoba korzystająca z tego świadczenia w ciągu roku od urodzenia dziecka podejmie pracę, świadczenie nadal będzie wypłacane, ale zostanie obniżone o połowę. Terminy są liczone odpowiednio od dnia porodu albo przyjęcia dziecka. Świadczenie nie przysługuje rodzinom zastępczym zawodowym. W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie zastosowano ograniczenie wiekowe - do ukończenia przez dziecko 7 lat, a gdy ma odroczony obowiązek szkolny, nie dłużej niż do ukończenia 10. roku życia.

Komu nie przysługuje świadczenie

rodzicielskie ?

Ze świadczenia nie mogą skorzystać osoby uprawnione do zasiłku macierzyńskiego, a także osoby, które maja prawo do skorzystania  z tego typu świadczeń z tytułu urodzenia dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy. Jeżeli jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego, drugiemu z rodziców nie będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie, jeśli jednak ten zasiłek wyniesie mniej niż wysokość zasiłku rodzicielskiego, to zostanie do tej kwoty podniesiony. Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje jedno świadczenie.

 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE

 

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek ten przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Komu

przysługuje

zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

• niepełnosprawnemu dziecku;

• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

• osobie, która ukończyła 75 lat;

• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie

Komu nie przysługuje

zasiłek pielęgnacyjny ?

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

 

Przysługuje osobom, które sprawują opiekę nad niepełnoprawnym członkiem rodziny, nie podejmując zatrudnienia ani innej pracy zarobkowej, a warunkiem jego otrzymania jest spełnienie kryterium dochodowego w rodzinie osoby sprawującej opiekę i osoby wymagającej opieki.

 

UWAGA !

W przypadku, gdy o świadczenie ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy , świadczenie te przysługują odpowiednio :

-  rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

- małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwie rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

 Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub  zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych zezna. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści : „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu do odpowiedzialności karnej za składnia fałszywych zeznań.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

 

Świadczenie pielęgnacyjne

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała później  niż do ukończenia 18. roku życia lub nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. UWAGA !

 

W przypadku, gdy o świadczenie ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy , świadczenie te przysługują odpowiednio :

-  rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

- małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwie rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

 Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub  zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych zezna. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści : „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu do odpowiedzialności karnej za składnia fałszywych zeznań.

 

Kto może złożyć wniosek  świadczenie pielęgnacyjne ?

Wniosek złożyć może :

• Matka lub ojciec,

• Opiekun faktyczny dziecka,

• Rodzina zastępcza spokrewniona,

• Pełnoletnie dziecko na rodzica,

• Osoby spokrewnione w drugim stopniu (dziadkowie, wnuki, rodzeństwo), ale tylko jeżeli zostały spełnione łącznie trzy warunki:

1.    rodzice osoby niepełnosprawnej (oboje) nie żyją, są małoletni, są pozbawieni praw rodzicielskich lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,

2.    poza rodzicami nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu ( czyli dzieci ), są małoletnie lub mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,

3.    nie ma ustanowionego opiekuna faktycznego i rodziny zastępczej spokrewnionej lub są ale mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.

Powyższe osoby mogą złożyć wniosek pod warunkiem niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego :

 

Świadczenie  pielęgnacyjne przysługuje w kwocie 1300,00 miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

1.    Osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

2.    Osoba sprawująca opiekę sama legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

3.    Osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

4.    Osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmioty wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

5.    Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury.

6.    Członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego świadczenia opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

7.    Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego świadczenia opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

8.    Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Zasiłek dla opiekuna

 

Przysługuje osobie, której prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z dniem 1 lipca 2013 r. na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, jeżeli do 15.09.2014 r. złożyła wniosek o ustalenia prawa do tego zasiłku.

Wysokość zasiłku dla opiekuna

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w kwocie 520,00 miesięcznie.