DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wstęp deklaracji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Dane teleadresowe jednostki:

www.bip.czarnadabrowka.pl/57,gminny-osrodek-pomocy-spolecznej

Dane teleadrsowe jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Gdańska 5  77-116 Czarna Dąbrówka, telefon: 598212660,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Data publikacji strony internetowej: 10.05.2011

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-03

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

 

 Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony

Na stronie internetowej można używać stadardowych skrótów klawiaturowych

Data sporządzenia deklaracji :

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika podmiotu publicznego

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Anna Zganiacz

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 598212660

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej znajduje się w budynku Urzędu Gminy przy ulicy Gdańskiej 5. Przy Urzędzie jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone znakiem pionowym.

Schody do budynku są oznaczone taśmą kontrastową. Brak podjazdu. W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych, jednak nie jest ona oznaczona znakiem piktograficznym. Oznakowanie toalety jest przewidziane w najbliższym czasie.

Przed wejściem do budynku urzędu zainstalowane jest urządzenie umożliwiające przywołanie merytorycznego pracownika w celu załatwienia sprawy.

 Możliwe jest wejście do Urzędu z psem asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

-